Dịch vụ bảo vệ nội bộ là gì ?

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện công tác dich vu bao ve nội bộ  chính trị nội bộ thời kì qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đề ra 6 giải pháp chính yếu nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới, cụ thể:

Dịch vụ bảo vệ nội bộ là gì ?

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về Dịch vụ bảo vệ nội bộ”; Thông báo Kết luận số 104-KL/TW, ngày 27/9/2012 của Bộ Chính trị về chsinh sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị; Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong tình hình bây giờ. Gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của từng đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Khối.

Hai là, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác phương pháp mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tojc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với sự nghiệp bằng mạng của Đảng, của dân tộc. Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ chính trị đối với cán bộ, đảng viên đặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ thật sự xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong trắng, vững mạnh.

Ba là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có nhân tố nước ngoài; thực hiện nghiêm các quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi đi ra nước ngoài và cấp ủy đảng viên có đảng viên ra nước ngoài. Giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

Bốn là, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ để nâng cao trình độ, nhận thức và năng lực công tác, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ.

Năm là, có cơ chế kết hợp với các cơ quan có liên quan về việc nắm bắt chính trị bây giờ của cán bộ, đảng viên.

Dịch vụ bảo vệ nội bộ Sáu là, cần có hệ thống cơ quan chuyên trách từ cấp ủy cơ sở đặt tham mưu, theo dõi, chỉ dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *